Bird Mummy (Falcon)

52.55.46
Mummified bird, thought to be a falcon.