Photograph of Aizu Maru, Nippon Yusen Kaisha (NYK)

MCR/53/215
Copyright unknown (no stamp)