Photograph of Alagoas

MCR/98/46
Copyright W. Ralston Ltd. Glasgow