Photograph of Alagoas

MCR/98/46

Information

Copyright W. Ralston Ltd. Glasgow