Photograph of Aspasia Nomikos

MCR/95/272

Information

Copyright W. Ralston Ltd. Glasgow