Photograph of Aspasia Nomikos

MCR/95/272
Copyright W. Ralston Ltd. Glasgow