Photograph of Ataku Maru ex Ataka, Tatsuuma Kisen Goshi Kaisha

MCR/53/28

Information

Wrecked Dec 1925 Copyright unknown (no stamp)