Photograph of Ataku Maru ex Ataka, Tatsuuma Kisen Goshi Kaisha

MCR/53/28
Wrecked Dec 1925 Copyright unknown (no stamp)