Photograph of Athellaird, Athel Line

MCR/1/63
Copyright W. Ralston, Ltd. Glasgow