Photograph of Columbia Maru, Mitsubishi Shoji Kaisha

MCR/53/108

Information

Copyright unknown (no stamp)