Photograph of Columbia Maru, Mitsubishi Shoji Kaisha

MCR/53/108
Copyright unknown (no stamp)