Photograph of Delagoa Maru, Nippon Yusen Kaisha (NYK)

MCR/53/174
Copyright unknown (no stamp)