Photograph of E Bronson Ingram, Ingram Marine Ltd

B/AT/PHO/BOX1/82