Photograph of Euston, Evan Thomas Radcliffe

MCR/66/130
Copyright unknown (no stamp)