Photograph of Gileston, Evan Thomas Radcliffe

MCR/66/124
Copyright unknown (no stamp)