Photograph of Ishin Maru (ex Baron Napier), Yoshida Sumusho

MCR/39/98

Information

Copyright unknown (no stamp)