Photograph of Iyo Maru ex Motor Ship, Mitsubishi Kaiun K K

MCR/53/18
Copyright unknown (no stamp)