Photograph of Kokyo Maru, Daido Kaiun

MCR/53/25
Copyright unknown (no stamp)