Photograph of Koshin Maru, Hiroumi Shoji Kabushiki Kaisha

MCR/53/36
Copyright unknown (no stamp)