Photograph of Kostis (ex Bathurst), B E Benierakis

MCR/95/19
Copyright unknown (no stamp)