Photograph of Kostis (ex Bathurst), B E Benierakis

MCR/95/19

Information

Copyright unknown (no stamp)