Photograph of Nagara Maru, Nippon Yusen Kaisha (NYK)

MCR/53/193
Copyright unknown (no stamp)