Photograph of Presidente Peron

MCR/98/6
Copyright W. Ralston Ltd. Glasgow