Photograph of San Alberto, Eagle Oil

MCR/72/340

Information

Copyright W Ralston, Glasgow