Photograph of San Alberto, Eagle Oil

MCR/72/340
Copyright W Ralston, Glasgow