Photograph of San Calisto, Eagle Oil

MCR/72/350
Copyright W Ralston, Glasgow