Photograph of San Demetrio, Eagle Oil

MCR/72/353
Copyright W Ralston, Glasgow