Photograph of San Demetrio, Eagle Oil

MCR/72/353

Information

Copyright W Ralston, Glasgow