Photograph of San Eduardo, Eagle Oil

MCR/72/288
Copyright unknown (no stamp)