Photograph of San Eduardo, Eagle Oil

MCR/72/289
Copyright unknown (no stamp)