Photograph of San Eliseo, Eagle Oil

MCR/72/354
Copyright W Ralston, Glasgow