Photograph of San Florentino, Eagle Oil

MCR/72/359
Copyright W Ralston Ltd, Glasgow