Photograph of Shikiharu Maru, Shin Nippon KKK

MCR/58/87
Copyright unknown (no stamp)