Photograph of Shikiharu Maru, Shin Nippon KKK

MCR/58/87

Information

Copyright unknown (no stamp)