Photograph of Tonegawa Maru, Toyo Kaiun KK

MCR/58/130
Copyright unknown (no stamp)