Photograph of Tournai, Wilhelm Wilhelmsen

MCR/83/274
Copyright Solomn PO Box 4497 Cape Town