Photograph of Yeddo, A/B Svenska Ostasiatiska Kompaniet card

Photograph of Yeddo, A/B Svenska Ostasiatiska Kompaniet

MCR/7/43
Copyright unknown (no stamp)