Photograph of Yokohama Maru, Toho Kaiun KK

MCR/58/120
Copyright unknown (no stamp)