Photograph of Yoshida Maru No 1, Yamashita Kisen KK

MCR/58/144
Copyright unknown (no stamp)