Photograph of Yoshida Maru No 1, Yamashita Kisen KK

MCR/58/144

Information

Copyright unknown (no stamp)